I guess I’m travelling with this. #packingforlanka #40daysinthesun #letsdothis #extendedarm #travelessentials #escape #lankahereicome #countdowntolanka #mydubai #Dubai #dxb #UAE #gcc #middleeast #me #Plhongflores #pf #Philippines #ph #plhongerism #Bahrain #bh #srilanka #asianhurrah

I guess I’m travelling with this. #packingforlanka #40daysinthesun #letsdothis #extendedarm #travelessentials #escape #lankahereicome #countdowntolanka #mydubai #Dubai #dxb #UAE #gcc #middleeast #me #Plhongflores #pf #Philippines #ph #plhongerism #Bahrain #bh #srilanka #asianhurrah